korepetycje - korki - korepetytorzy - baza korepetycji

 

Regulamin serwisu korki.aula.pl

1. Uczestnictwo w serwisie korki.aula.pl jest dobrowolne i bezpłatne.

2. Przed umieszczeniem ogłoszenia w serwisie należy uważnie przeczytać poniższy regulamin. Umieszczając ogłoszenie w serwisie Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią tego regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia.

3. Jeden użytkownik może mieć tylko jedno konto. Na jedno konto może być zgłoszonych dowolna ilość ogłoszeń, jednak nie więcej niż jedno z danego przedmiotu.

4. Zabrania się umieszczania treści nie związanych z korepetycjami oraz dublowania ogłoszeń pod groźbą ich natychmiastowego usunięcia.

5. Uruchomienie usługi odbywa się po wysłaniu przez Użytkownika prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego. Uruchamiając usługę, Użytkownik oświadcza, że:
- podane podczas rejestracji dane są zgodne z prawdą. Wpisanie nieprawdziwych danych upoważnia administratora serwisu korki.aula.pl do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usługi,
- zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać,
- treść ogłoszeń Użytkownika oraz inne dane podane w formularzu nie naruszają praw osób trzecich,
- wyraża zgodę na przetwarzanie danych teleadresowych przez serwis korki.aula.pl,
- przyjmuje do wiadomości, że ma prawo wglądu do własnych danych teleadresowych oraz prawo do ich poprawiania i usunięcia poprzez panel administracyjny, do którego ma dostęp za pomocą przyznanego mu loginu i hasła.

6. Żądanie usunięcia danych osobowych przez Użytkownika jest jednoznaczne z natychmiastowym zaprzestaniem świadczenia usług przez serwis korki.aula.pl na rzecz Użytkownika

7. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania serwisu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami netykiety, a w szczególności do:
- działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników,
- nie podejmowania działań mających na celu odczytanie haseł innych Użytkowników,
- nie umieszczanie ofert zawierających wyrazy powszechnie uznane za obraźliwe i niezgodne z dobrym obyczajem,
- bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian regulaminu pod adresem http://www.korki.aula.pl/regulamin.php i zapoznawania się z nimi.

8. Administrator serwisu korki.aula.pl zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług na rzecz Użytkownika, gdy wystąpi którakolwiek z niżej wymienionych sytuacji:
- użytkownik złamał postanowienia niniejszego regulaminu,
- użytkownik podał niepoprawne dane teleadresowe,
- użytkownik zażądał usunięcia jego danych adresowych (osobowych),
- gdy świadczenie usługi przestaje być możliwe z przyczyn niezależnych od korki.aula.pl.

9. Administrator serwisu korki.aula.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
- żadne straty wynikające z wypełnienia lub niewypełnienia któregokolwiek z warunków niniejszego regulaminu,
- treść wiadomości przesyłanych do ogłoszeniodawców,
- dane zawarte w ofertach korepetytorów.

10. Administrator serwisu korki.aula.pl zastrzega sobie prawo do:
- okresowego wyłączania serwisu w celu jego rozbudowy lub konserwacji,
- przerw w dostępie do usług bez podania przyczyn,
- zaprzestania świadczenia usług bez podania przyczyn,
- wysyłania na podane konta pocztowe komunikatów związanych z funkcjonowaniem usługi.

11. Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.

12. Administrator serwisu korki.aula.pl zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

Informacja

Aby móc w pełni korzystać z serwisu www.korki.aula.pl musisz posiadać swoje konto.